أ

إ

ب

ت

ج

ح

خ

د

ذ

ر

ز

س

ش

ص

ط

ظ

ع

غ

ف

ق

م

ن

و

ه